JAZZ , STREET JAZZ

ใช้หลักสูตรที่มีมาตรฐานสากลจากประเทศอังกฤษ RAD

“Modern mix of fast, Intricate footwork,
graceful movement and spins ”

JAZZ , STREET JAZZ

เป็นการเต้นที่ ผสมระหว่าง Jazz และHip-Hop 
ท่าทางการเต้นรำจะมีความยืดหยุ่นมาก
กว่า JAZZ DANCE มีความทันสมัยมากขึ้น
และมีกลิ่นของการเต้น Hip-Hop