Baby Ballet

คอร์ส Ballet ของโรงเรียน Cats School of Dance and Music แบ่งเป็น 3 คอร์ส ดังนี้

1. Kitten Ballet
2. Baby Ballet 1
3. Baby Ballet 2

Kitten Ballet

DSC_8850

เพื่อเสริมสร้างทักษะ และจินตนาการให้ผู้เรียนเกิดอารมณ์ร่วมและความเข้าใจ ในการพัฒนาบุคลิกภาพเบื้องต้น รู้จักการแยกสี รูปทรง มุมต่างๆ การอยู่ร่วมกันกับกลุ่มเพื่อนและครูผู้สอนได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อแสดงถึงถึงการพัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อ สติปัญญา จดจำสิ่งต่างๆรอบตัวได้ รู้จักจังหวะเพลง เสริมพัฒนาการทางควงามคิดและจินตนาการต่างๆได้

เนื้อหา
การเรียนแบ่งเป็น 12 ครั้งๆละ 30นาที
ครั้งที่1-4 เริ่มการปรับตัวเข้ากับเพื่อนในชั้นเรียนและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับครูผู้สอน ฝึกระเบียบวินัยในการเข้าชั้นเรียนที่ตรงต่อเวลา
ครั้งที่5-8 รู้จักการใช้ร่างกายตัวเองแต่ละส่วน เสริมทักษะกระบวนการความคิดสามารถคิดทำซ้ำในรูปแบบเดิมได้
ครั้งที่9-11 เกิดกระบวนการความเข้าใจที่ดีกับการเต้น มีการกล้าแสดงออกทางจินตนาการของแต่ละบุคคลได้เด่นชัดมากขึ้น
ครั้งที่12 ประเมินผลโดยครูผู้สอนโดยผู้ปกครองสามารถเข้ามาร่วมดู เพื่อเพิ่มการพัฒนาในขั้นต่อไปโยสามารถนำไปปรับใช้กับที่บ้านได้

กิจกรรมการเรียนการสอน
ครั้งที่1 นักเรียนสามารถสร้างสรรค์กระดาษรายชื่อได้จากจินตนาการของตัวเอง และนำมาติดที่ชื่อของตัวเองได้บนกระดานก่อนเริ่มเรียนทุกครั้ง เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบและการจดจำสิ่งที่ต้องถูกทำซ้ำ
ครั้งที่2 นักเรียนเรียนรู้ท่าเต้น การแสดงออก จากการฟังเพลงที่เสริมสร้างจินตนาการทางความคิดได้
ครั้งที่3-5 สามารถนำท่าเต้นต่างๆเหล่านั้นมาทำซ้ำเองได้
ครั้งที่ 6-8 เรียนรู้การใช้กล้ามเนื้อ ข้อมือ ข้อเท้า โดยแยกทีละส่วน
ครั้งที่ 8-11 สามารถนำท่าทางต่างๆที่เรียนไปมาทำตามจัดเรียงตามลำดับขั้นได้อย่างสมบูรณ์
ครั้งที่12 ประเมินผลนักเรียนจากครูและผู้ปกครอง

สื่อการเรียนที่สอดคล้องเนื้อหาการสอน
โดยผู้ปกครองสามารถช่วยโดยการส่งเสริมให้นักเรียนดูละครเพลง การ์ตูนต่างๆเพื่อฝึกสมาธิ การจดจำเนื้อเพลง สร้างจินตนาการในเชิงบวกให้กับนักเรียน

การวัดและการประเมินผลการเรียน
วัดและประเมินผลจากการที่นักเรียนมีความสนใจ ตอบสนองต่อสิ่งเร้ารอบตัว และมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวกกับครูผู้สอนเพิ่มมากขึ้น มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกมากขึ้น

 


 Baby Ballet 1

DSC_8807

เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจร่างกายตัวเองแต่ละส่วน แยกขวา ซ้าย เท้าปิด-เปิดได้ ร่วมกับการใช้มือและแขนพร้อมกันในท่านั่ง ทำได้ตามกำหนดเวลา เกิดกระบวนการทางความคิดที่ซับซ้อนมากขึ้นสามารถเข้าใจตามทฤษฎีและนำมาปฏิบัติได้ถูกต้อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
เห็นผลจากการพัฒนาต่อเนื่องในการเรียนรู้ในขั้นพื้นฐาน เกิดพัฒนาการทางอายุ สมองและร่างกาย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเต้นเพิ่มขึ้น เสริมการแสดงออกทางร่างกาย และจิตใจ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสามารถทั้งทางทฤษฎี และปฏิบัติ

เนื้อหา
เรียนทั้งหมด 40 ชม. หรือ 10เดือน
แบ่งการเรียนการสอนได้คือ เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาทางการใช้ขาย่อ ยืด เขย่ง และเสริมการทรงตัว ร่วมกับการใช้แขน ฝึกการยืนในรูปแบบต่างๆ นำจินตนาการทางเรื่องราวนิยายต่างๆมาปรับใช้กับการเต้นได้อย่างสมบูรณ์

กิจกรรมการเรียนการสอน
นำอุปกรณ์ รูปทรงต่างๆมาใช้ร่วมกับเพลงประกอบจังหวะ เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้สึกสนุกสนาน เรียนรู้รูปทรง จัดวางร่างกายได้อย่างเหมาะสมตามรูปแบบที่กำหนด
ใช้เพลงที่ก่อให้เกิดการฝึกจำ มีเนื่อร้องที่ทำนองที่เข้าถึงได้ สามารถปรบมือ นับจังหวะเลข 1-8 ได้ด้วยตัวเอง

สื่อการเรียนที่สอดคล้องกับเนื้อหา
มีการนำอุปกรณ์ที่ส่งเสริมกับเนื้อหามาปรับใช้ที่เหมาะสมกับรูปแบบได้ตรงตามวัตถุประสงค์

การวัดและประเมินผลการเรียน
ประเมินจากการสอบในชั้นเรียนโดยครูผู้สอนสามารถพูดถึงเนื้อหาและนักเรียนสามารถปฏิบัติได้จริงตามทฤษฎีและ/หรือ อธิบายได้อย่างถูกต้อง

 


Baby Ballet 2

DSC_8730

เน้นพัฒนาทางร่างกายทุกส่วนของเด็กในวัย 4-5ปี เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะสามารถพัฒนาเข้าหลักสูตรRAD ในขั้นต่อไปได้อย่างดีเยี่ยม

จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งการ ยืน ก้าว เขย่ง กระโดดได้อย่างสมบูรณ์ตามวัย มีความมั่นใจกล้าคิด กล้าปฏิบัติตามครูผู้สอนได้

เนื้อหา
เน้นการปฏิบัติในรูปแบบที่กระชับ รวดเร็วขึ้นจาก Kitten ballet และ Baby ballet1 โดยนักเรียนที่เรียนมาอย่างต่อเนื่องเห็นพัฒนาการได้ชัดเจนจากการจดจำชื่อท่าต่างๆเป็นภาษาอังกฤษได้ในเบื้องต้น

กิจกรรมการเรียนการสอน
ช่วง1-3 เดือนแรก เน้นพัฒนาการทางความเข้าใจที่มากขึ้น ครูผ้สอนจะช่วยสร้างความคุ้นเคยการกำหนดและการสร้างการเคลื่อนไหวท่าทาง ตามธรรมชาติผ่านกระบวนการสอนที่มีหลักการและการปฏิบัติซ้ำ
เพิ่มการพัฒนาความแข็งแรงทนทานของกล้ามเนื้อ ร่วมกับการเต้นเข้าจังหวะในขั้นพื้นฐาน
และรู้จักระเบียบวินัยพื้นฐานการปฏิบัติในชั้นเรียน โดยหลักการทำซ้ำ
ฝึกปฏิบัติโดยเน้นการสร้างจินตนาการเป็นพื้นฐาน

ช่วง4-6 เดือน
นักเรียนจะเกิดความคุ้นเคยกับท่าทางการกำหนดและการเคลื่อนไหวท่าทางตามธรรมชาติผ่านกระบวนการทำซ้ำโดยครูผู้สอนจะคอยช่วยเหลือดูแลเพื่อให้ร่างกายถูกพัฒนาได้ถูกต้องตามหลักทฤษฎีและปฏิบัติที่สอดคล้องกับจังหวะระดับพื้นฐาน
นักเรียนจะได้เรียนรู้การยืน เขย่ง ก้าว กระโดด การหมุนตัวแบบเร็ว การวิ่ง ร่วมกับการใช้มือและขาให้เกิดความสอดคล้องสัมพันธ์กันโดยหลักการทำซ้ำ
นักเรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานของระเบียบวินัยและเรียนรู้ที่จะตอบสนอง ต่อคำสั่งในเบื้องต้น
นักเรียนจะได้ทำความคุ้นเคยกับการเคลื่อนไหวโดยการใช้จินตนาการ และการคิดอย่างมีจินตนาการ

ช่วง7-9 เดือน
นักเรียนจะเกิดความคุ้นเคยกับการเคลื่อนไหวท่าทางการเต้นการใช้ร่างกาย ร่วมกับเกิดการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแต่ละส่วนที่มีหลักการปฏิบัติการทำซ้ำ
นักเรียนจะได้เรียนรู้การยืน เขย่ง ก้าว กระโดด การหมุนตัวแบบเร็ว การวิ่ง ร่วมกับการใช้มือและขาให้เกิดความสอดคล้องสัมพันธ์กันโดยหลักการทำซ้ำ
นักเรียนจะเกิดความคุ้นเคยการจดจำจังหวะได้ด้วยตัวเอง
นักเรียนสามารถดึงพัฒนาการทุกส่วนที่เกิดขึ้นจากหลักการทำซ้ำมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามจินตนาการที่ร่วมกับทฤษฏีขั้นพื้นฐาน

เดือนที่10
ครูผู้สอนเน้นสังเกตุและประเมินผลนักเรียนจากการสอนที่นักเรียนได้รับในเบื้องต้น เช่นนักเรียนสามารถนำความรู้ขั้นพื้นฐานมาปฏิบัติเองได้ด้วยตนเอง สามารถจดจำท่าทางร่วมกับการเต้นเข้ากับจังหวะได้เป็นอย่างดี มีความมั่นใจ และเข้าใจถึงเนื้อหาโดยสามารถอธิบายได้ออกมาเป็นคำพูดและการเต้น

สื่อการเรียนที่สอดคล้องกับเนื้อหาการสอน
ครูผู้สอนสามารถนำอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยสนับสนุนการสร้างจินตนาการของนักเรียนมาใช้ เพื่อให้การสอนบรรลุผลสำเร็จโดยนักเรียนจะเข้าใจและเข้าถึงการปฏิบัติต่อสิ่งนั้นได้ดีขึ้น
อุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่นำมาใช้จะเป็นพวกพู่เชียร์หลีดเดอร์ (pom pom) กำไลข้อมือมีสีต่างๆ ผ้าพันคอ เป็นต้น

การวัดและประเมินผล
โดยครูผู้สอนจะวัดและประเมินผลการพัฒนาของนักเรียนจากการให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำสั่งพื้นฐานได้ด้วยตนเอง มีความเข้าใจถึงจังหวะ และจดจำท่าทางการเต้นได้อย่างดี

 


 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบัน หรือโทร. 02-111-3158 , 08-022-3300

Comments are closed