OUR COURSES

Dance

gymnastic

สอนโดยอดีตนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติ เน้นการเคลื่อนไหวของร่างกายให้สอดคล้องกับการเรียนบัลเล่ต์

jazz , street jazz

สอนโดยใช้หลักสูตร ATOD จากประเทศออสเตรเลีย เรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลง เสริมสร้างความมั่นใจและการแสดงออก

Baby Ballet

เน้นพัฒนาร่างกายของน้องๆ ในวัย 2.5 ปีขึ้นไป เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่หลักสูตร RAD ในชั้นต่อไป

pop&street dance

สอนโดนผู้เชี่ยวชาญด้านการเต้นร่วมสมัย เน้นพัฒนาทักษะร่างกาย เสริมความแข็งแรงและกล้าแสดงออก สามารถขึ้นโชว์เดี่ยวและกลุ่มได้

Ballet

สอนโดยใช้หลักสูตร RAD จากประเทศอังกฤษ มีการสอบเทียบเกรดตามมาตรฐานสากล สามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลก

music

guitar pop&classic

เลือกเรียนได้ทั้ง guitar pop , classic หรือ ukulele ฝึกการอ่านโน้ตดนตรีสากล เน้นให้น้องๆ สามารถประยุกต์การเล่นได้

piano

มาตรฐานการสอบ ABRSM จากประเทศอังกฤษ มีการสอบเทียบเกรด ปูพื้นฐานเพื่อศึกษาต่อทั้งภายในและภายนอกประเทศ

voice performance

เรียนร้องเพลงกับนักร้องมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนกว่า 10 ปี สามารถเรียนได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

martial art

taekwondo

สอนโดยผู้ฝึกสอนจากสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย ใช้หลักสูตรมาตรฐานสากล มีการสอบเลื่อนสายตามหลัก KUKKIWON