BALLET

ใช้หลักสูตรที่มีมาตรฐานสากลจากประเทศอังกฤษ RAD

บัลเล่ต์

        เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ควรได้รับการฝึกฝนจากครู และควรเริ่ม ตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อพัฒนาการด้านความอ่อนตัว และกระดูก บัลเลต์มีส่วนช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ แก้ไขข้อบกพร่องของลักษณะการเดินให้มีความสง่างาม มีสรีระที่ดี มีพัฒนาการทั้งทางด้าน อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เด็กที่ได้รับการฝึกฝนเป็น ประจำจะมีสุขภาพแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจ และความกล้าแสดงออกตั้งแต่วัยเยาว์ ฝึกให้มีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านดนตรี และการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีไปสู่การเต้นในรูปแบบอื่นๆ

สอนโดยใช้หลักสูตร RAD จากประเทศอังกฤษ มีการสอบเทียบเกรดตามมาตรฐานสากลเป็นการปูพื้นฐานเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ราคาคอร์สละ 4,500 บาท จำนวน 12 ชั่วโมง (4,500 bath per. course (12 hrs.)

หลักสูตร RAD
(Royal Academy of Dance) 

         หลักสูตร RAD (Royal Academy of Dance) รอยัล อคาเดมี่ ออฟ แดนซ์ เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนบัลเลต์ของ Royal Academy of Dance

        ซึ่งเป็นสถาบันการเรียนการสอนบัลเล่ต์ที่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วทุกทวีป สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ หลักสูตรของ RAD ให้ความสำคัญทั้งกับผู้เรียนและผู้สอน เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกจึงรับประกันได้ว่านักเรียนที่ได้เรียนตามหลักสูตรของ RAD จะได้เรียนบัลเลต์อย่างเป็นระบบตามขั้นตอนที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เรียน RAD (Royal Academy of Dance) เป็นสถาบันอบรมและฝึกสอนการเต้นจากประเทศอังกฤษที่มีอิทธิพลมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีประวัติการก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2463 ผู้อุปถัมภ์สถาบันแห่งนี้ คือ ควีนอลิซาเบธที่ 2 โดยปัจจุบัน RAD มีสาขาอยู่ถึง 79 ประเทศ มีสมาชิกมากกว่า 13,000 คน ได้รับการยอมรับในระดับสากลในด้านของการสอบ และการประเมินผลที่ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้นักเรียนทุกวัย และทุกระดับของควาสามารถ ในการผ่านการตรวจวัดระบบของการความคืบหน้าและความสำเร็จ การตรวจสอบมีการจัดและบริหารงานโดยคณะกรรมการสอบ RAD นักเรียนอาจเริ่มต้นด้วยการเรียนตั้งแต่หลักสูตร Pre – School แต่นักเรียนส่วนใหญ่จะเริ่มเรียนบัลเล่ต์ตั้งแต่หลักสูตร Pre-Primary and Primary แล้วจึงเข้าสู่หลักสูตรพื้นฐาน 8 ระดับ หรือ หลักสูตรระดับอาชีพ 6 ระดับ นักเรียนสามารถเลื่อนระดับจากหลักสูตรพื้นฐานมาเป็นหลักสูตรระดับอาชีพ ได้ในเวลาที่เหมาะสม หรือ นักเรียนอาจศึกษาทั้งสองระดับไปพร้อมกัน มีการสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรของสถาบันดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

S__2949528

หลักสูตร RAD (ROYAL ACADEMY OF DANCE)​

1. หลักสูตรสามัญ เริ่มตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป
        – Pre- Primary
        – Primary
        – เกรด 1 – เกรด 8

2. หลักสูตรระดับอาชีพ เริ่มตั้งแต่อายุประมาณ 9 ปีขึ้นไป
    – Intermediate Foundation
    – Intermediate
    – Advanced Foundation
    – Advanced 1
    – Advanced 2

3. การสอบพิเศษ (Solo Seal) สำหรับนักเรียนซึ่งจบชั้น Advanced และได้คะแนนระดับสูงสุด (Distinction)
เท่านั้น

4. ชั้นเรียนอิสระ (Open Class) คือการเต้นสำหรับนักเรียนระดับสูงหรือบุคคลทั่วไปโดยใช้บทเรียนและการประกอบท่าจากครูผู้สอน ไม่ได้เต้นตามในหลักสูตรเพื่อการสอบเพียงอย่างเดียว

บัลเลต์ของ RAD
แบ่งออกเป็น 2 สาย คือ ระดับพื้นฐาน (Graded Examinations) ซึ่งเป็นหลักสูตรเด็กเล็ก และผู้เริ่มเรียน เป็นการเรียนเต้นเพื่อความสนุกสนาน และระดับอาชีพ (Vocational Graded Examinations) ซึ่งเหมาะสำหรับกับผู้ที่ต้องการเรียนบัลเลต์อย่างจริงจัง หรือต้องการยึด
เป็นอาชีพ การเรียนบัลเลต์ในระดับพื้นฐานเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนในระดับอาชีพ