BABY BALLET

ใช้หลักสูตรที่มีมาตรฐานสากลจากประเทศอังกฤษ RAD

BABY BALLET

        เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ควรได้รับการฝึกฝนจากครู และควรเริ่ม ตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อพัฒนาการด้านความอ่อนตัว และกระดูก บัลเลต์มีส่วนช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ แก้ไขข้อบกพร่องของลักษณะการเดินให้มีความสง่างาม มีสรีระที่ดี มีพัฒนาการทั้งทางด้าน อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เด็กที่ได้รับการฝึกฝนเป็น ประจำจะมีสุขภาพแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจ และความกล้าแสดงออกตั้งแต่วัยเยาว์ ฝึกให้มีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัย ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านดนตรี และการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีไปสู่การเต้นในรูปแบบอื่นๆ

ราคาคอร์สละ 4,500 บาท จำนวน 12 ชั่วโมง (4,500 bath per. course (12 hrs.)

cat4

มาตรฐานการสอนหลักสูตร A.T.O.D. (Australian Teachers of Dancing)