WE ARE THE ONE OF TEN BEST DANCE SCHOOLS IN BANGKOK

About CATS

สถาบัน Cats Music and Dance Studio เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเริ่มมาจากความชอบในศิลปะทาง ด้านดนตรีและการเต้นรำของ ดร. ศุภณิจ กุลศิริ (ครูแคท) ประกอบกับ ประสบการณ์การสอนเปียโนและการที่มีเครือข่ายครูสอนศิลปะทางด้าน ดนตรีและการเต้นรำที่กว้างขวาง ที่พร้อมจะมอบประสบการณ์ที่มีค่าให้ผู้เรียนตั้งแต่เยาว์วัย
โรงเรียน School of Dane and Music ได้รับรองหลักสูตรบัลเล่ต์จากกระทรวงศึกษาธิการ และยิ่งไปกว่านั้น เราได้ใช้หลักสูตร Royal Academy of Dance ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นสถาบันที่มีหลักสูตรบัลเล่ต์ที่ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนบัลเล่ต์ที่มีคุณภาพ นักเรียนที่ได้ผ่านการสอบกับ The Royal Academy of Dance จากประเทศอังกฤษนั้นจะได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ ซึ่งการสอบนั้นจะเป็นการกระตุ้น และให้รางวัลกับผู้เรียนที่ได้มีความพยายามฝึกฝนและยังเป็นแนวทางในการเรียนบัลเล่ต์ให้ประสบความสำเร็จในอนาคตอีกด้วย (The Royal Academy of Dance offers an internationally recognized portfolio of examinations and assessments designed to encourage, motivate and reward students of all ages and abilities, outlining a progressive structure for learning and achievement in dance.)

“ A Professional touch for your little ones”

สถาบัน Cats Music and Dance Studio เน้นการเรียนการสอนที่มี มาตรฐานโดยคำนึงถึงการสอนสิ่งที่ถูกต้องให้กับผู้เรียนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ไม่ว่าผู้เรียนจะเป็นเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่ ผู้เรียนจะได้เรียนกับผู้สอนที่ มีระดับความสามารถในระดับสูง ซึ่งเป็นสิ่งที่สถาบันโดดเด่นกว่า สถาบันอื่น โดยทางสถาบันเน้นผู้สอนที่มีมาตรฐานสูงมาทำการสอนผู้ เรียนตั้งแต่อายุ 2.5 ปี

ได้รับการรับรองมาตรฐานโดย